Zoological Society of London

Zoological Society of London

Sustainable Fisheries Greenland har i en årrække arbejdet sammen med forskere fra Zoological Society of London angående havbundsundersøgelser i de dele af farvandet i Vestgrønland, hvor rejefiskeriet finder sted.

Samarbejdet startede i 2012, da MSC-certificeringen af rejefiskeriet i Vestgrønland tog fart. På det tidspunkt var der kun meget lidt eller ingen dokumenteret viden om havbunden, og der blev således igangsat projekter med det formål at kortlægge – dvs. registrere og dokumentere – følsomme områder med koncentrationer af først og fremmest koraler og svampe. Der har kørt to projekter, begge med en varighed på tre år. Gennem disse to projekter er der opnået rigtig meget viden på relativt kort tid. Viden som det nu er vigtigt at bygge videre på. Zoological Society of London fortsætter sine undersøgelser i Grønland, idet de involverede forskere har modtaget økonomisk støtte fra EU til et såkaldt BEST-projekt. Dette projekt vil undersøge bundforhold, hvor det havgående fiskeri efter hellefisk i Vestgrønland finder sted.